งานพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ข้อมูล อัพเดทเมื่อ
 แนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยโดยอธิการบดี 11เมษายน 2560
 แผนยุทธศาสตร์ 20ปี (ปรับตัวชี้วัด ณ 16 ม.ค.60)  
 ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ในแผน 20 ปี กับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี 2560  
 Template แผนกลยุทธ์ 4ปี สำนักวิชา  
  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาวลัยลักษณ์ 20ปี  16 มกราคม 2560
 แนวทางการจัดทำ/ทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะกลาง 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)ระดับสำนักวิชา ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และกลยุทธ์ระยะกลาง 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
 คำอธิบายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ในแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี(พ.ศ.2561-2580) และกลยุทธ์ระยะกลาง 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

ข่าว

วันประกาศ

metroui-other-power-iconขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดลำดับความสำคัญการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

23 ตุลาคม 2559

metroui-other-power-iconขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

23 ตุลาคม 2559

metroui-other-power-iconประเทศไทย4 0 สัมภาษณ์ ดร สุวิทย์ เมษินทรีย์

21 กันายน 2559

metroui-other-power-iconสื่อ อธิบาย เรื่อง THAILAND 4.0

21 กันยายน 2559

metroui-other-power-iconขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์

7 กันยายน 2559
   

 

Facebook Comments Box