งานยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ

 

[tabs type=”horizontal”]
[tabs_head]
[tab_title]ข้อมูล[/tab_title]
[tab_title] ข่าวสาร [/tab_title]
[tab_title] แบบฟอร์ม [/tab_title]
[/tabs_head]
[tab] แนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยโดยอธิการบดี

 แผนยุทธศาสตร์ 20ปี (ปรับตัวชี้วัด ณ 16 ม.ค.60)

 ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ในแผน 20 ปี กับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี 2560

 Template แผนกลยุทธ์ 4ปี สำนักวิชา

  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาวลัยลักษณ์ 20ปี

 แนวทางการจัดทำ/ทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะกลาง 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)ระดับสำนักวิชา ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และกลยุทธ์ระยะกลาง 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 คำอธิบายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ในแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี(พ.ศ.2561-2580) และกลยุทธ์ระยะกลาง 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  ค่า FTES ประจำปี 2559

 แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เล่ม 1 

 แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เล่ม 2 

 รหัสหน่วยงาน ปรับ ณ เม.ย.60 

 รายงานประจำปี2557 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(ภาษาไทย)

รายงานประจำปี2013 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(ภาษาอังกฤษ)

[/tab]
[tab] แบบจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรค์งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 คำอธิบายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ในแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และกลยุทธ์ระยะกลาง 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

 ทบทวนโครงการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

news-iconตรวจสอบและทบทวนโครงการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

news-iconการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

[/tab]
[tab] Tab 3 | Your Content [/tab]
[/tabs]

 

 

Facebook Comments Box