งานยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ

 

ข้อมูล อัพเดทเมื่อ
 แผนยุทธศาสตร์20ปี(ได้รับความเห็นชอบจากสภาครั้งที่ 3)  
 แผนยุทธศาสตร์20ปี(ได้รับความเห็นชอบจากสภา)  
 ค่า FTES ประจำปี 2559  
 แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เล่ม 1  12/1/2560
 แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เล่ม 2  12/1/2560
download-icon รหัสหน่วยงาน ปรับ ณ เม.ย.60  5/5/2560
download-icon รายงานประจำปี2557 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(ภาษาไทย)  
download-icon รายงานประจำปี2013 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(ภาษาอังกฤษ)  
ข่าวงานวางแผนและประเมินผล
 แบบจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรค์งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 คำอธิบายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ในแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และกลยุทธ์ระยะกลาง 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 ทบทวนโครงการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
news-iconตรวจสอบและทบทวนโครงการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
news-iconการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
news-iconทบทวนและปรับแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560
news-iconการจัดทำข้อมูลเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  แนวทางการจัดทำ/ทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะกลาง 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ระดับสำนักวิชา

 

Facebook Comments Box