ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา

อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์

รักษาการแทนหัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

E-mail : bpiya@wu.ac.th โทรศัพท์ : 2290 3769 , 2201,2224

นางสุภาวดี สารพงษ์

รักษาแทนหัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ

E-mail : ssupawad@wu.ac.thโทรศัพท์ : 3765 , 3763-5

นางศศิรัศมิ์  ประสาทแก้ว

รักษาการหัวหน้างานวิจัยสถาบัน(กำกับดูแลงานบริหารความเสี่ยง และงานบริหารทั่วไปและธุรการ)

E-mail : wsasirat@wu.ac.th โทรศัพท์ : 3765 , 3763-5

นางสาวนฤมล  สุทธิ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ

E-mail : snarumon@wu.ac.thโทรศัพท์ : 3764

นายชาญชัย ตันติวัฒโนดม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยสถาบัน

E-mail : cchancha@wu.ac.thโทรศัพท์ : 3787

นางสาววราภรณ์ แหลมเพ็ชร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ

E-mail : lwarapor@wu.ac.th โทรศัพท์ : 3767

นางดวงพร เดชรัตนวิไชย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายใน

E-mail : dduangpo@wu.ac.th โทรศัพท์ : 3787

นางฐิตารีย์ คลังทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ

E-mail : ktitarri@wu.ac.th โทรศัพท์ : 3767

นายปรุงภัณฑ์ พันธรักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานความเสี่ยง

E-mail : prungpan.pa@wu.ac.th โทรศัพท์ : 3763

นางสาวญาณิกา ชัยมุสิก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ

E-mail : yanika.ch@wu.ac.th โทรศัพท์ : 3765

นางวันเพ็ญ  พันเจริญ

พนักงานธุรการ

E-mail : rwanpen@wu.ac.th โทรศัพท์ : 3764

ว่าที่ร.ต.เสกมนต์ หม่อมวิญญา

พนักงานธุรการ

E-mail : msakemon@wu.ac.th โทรศัพท์ : 3764

Facebook Comments Box