ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ กิจกรรม สถานที่
8 – 9 พฤษภาคม 2560 ประชุมระดมความคิดเชิงนโยบาย(Retreat)ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต่อแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
26 มกราคม 2560 ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2560 ห้องประชุม 1 นปม.กท.และห้องประชุม 15/3
8 ธันวาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง 10/2559 ห้องประชุม1นปม.กท.และห้องประชุมโมคลาน
10 พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2559 ห้องประชุม 15/3
31 ตุลาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 9/2559 ห้องประชุม1นปม.กท.และห้องประชุมโมคลาน
10 ตุลาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2559 ห้องประชุม1นปม.กท.และห้องประชุมโมคลาน
17-18 ตุลาคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 ศูนย์กีฬาฯ
15 กันยายน 2560 ประชุมและฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้องประชุมโมคลาน
13 กันยายน 2560 ประชุมคณะกรรมการฯจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ห้องประชุม 4 อาคารนวัตกรรม 

 

Facebook Comments Box