Home / ผังโครงสร้างคณะกรรมการ 5 ส

ผังโครงสร้างคณะกรรมการ 5 ส

โครงสร้างคณะกรรมการ 5 ส ประจำปี2562

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

   
  อาจารย์ ดร.ปิยะ  ปานผู้มีทรัพย์  
  ประธาน  
 
นฤมล สุทธิ   ชาญชัย ตันติวัฒโนดม
กรรมการ   กรรมการ

 

Facebook Comments