โครงสร้างคณะกรรมการ 5 ส ประจำปี2564

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

   
  อาจารย์ ดร.ปิยะ  ปานผู้มีทรัพย์  
  ประธาน  
 
สุภาวดี สารพงษ์   ญาณิกา ชัยมุสิก
กรรมการ   กรรมการ
Facebook Comments Box