โครงสร้างคณะกรรมการ 5 ส ประจำปี2563

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

  
 อาจารย์ ดร.ปิยะ  ปานผู้มีทรัพย์ 
 ประธาน 
 
ศศิรัศมิ์  ประสาทแก้ว ปรุงภัณฑ์  พันธรักษ์
กรรมการ กรรมการ
Facebook Comments