สารสนเทศ

งานยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ

งานยุทธศาสตร์

 ไฟล์นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (File PPT)

 คู่มือตัวชีวัดยุทธศาสตร์

 แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี(2561-2564)

 แผนยุทธศาสตร์20ปี(ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 15 กรกฏาคม 2560)

 แนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยโดยอธิการบดี

 ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ในแผน 20 ปี กับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี 2560

 Template แผนกลยุทธ์ 4ปี สำนักวิชา

 แนวทางการจัดทำ/ทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะกลาง 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)ระดับสำนักวิชา ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และกลยุทธ์ระยะกลาง 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งานวางแผน

 แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เล่ม 1 

 แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เล่ม 2 

 แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เล่ม 1 

 แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เล่ม 2 

งานติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบสิ้นปีงบประมาณ 

 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบสิ้นปีงบประมาณ 2561

 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดพื้นฐาน รอบสิ้นไตรมาส 1/2561

 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ รอบครึ่งปีงบประมาณ 2561

 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 รอบครึ่งปีงบประมาณ

 รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน รอบครึ่งปีงบประมาณ 2561

 หน่วยงานที่รับผิดชอบในการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2561

 ข้อมูลผลการดำเนินงานสำคัญกลุ่มสำนักวิชารอบครึ่งปีงบประมาณ 2561

งานวิจัยสถาบัน

งานบริหารความเสี่ยง

งานวิจัยสถาบัน

  รหัสหน่วยงาน อัพเดท ธ.ค.61 

 รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี2560 

 รายงานประจำปี2557 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(ภาษาไทย)

 รายงานประจำปี2013 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(ภาษาอังกฤษ)

  ค่า FTES ประจำปี 2559 

  ค่า FTES ประจำปี 2560

ข้อมูลในระบบ MIS

 Segment ผังบัญชี และคำอธิบาย 

 ข้อมูลโครงการเข้าระบบ MIS ระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Facebook Comments Box