การจัดทำข้อมูลเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามที่ได้มีการชี้แจงการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในเบื้องต้นต่อคณบดีสำนักวิชา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 แล้วนั้น เพื่อให้การจัดทำข้อเสนอโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศได้ตามเป้าหมายที่วางไว้และเพื่อให้การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้

1.พิจารณาความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณลงสู่แผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 โดยภาพรวม(ตามเอกสารแนบ 1) และความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณลงสู่แต่ละแผนบูรณาการ(เอกสารแนบ 1.1-1.10) ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานพิจารณาเสนอโครงการที่สามารถตอบสนองตัวรายละเอียดตัวชี้วัดแนวทางในแต่ละแผนบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอันจะส่งผลกระทบในระดับชุมชนและท้องถิ่น

2.พิจารณาข้อสังเกตุการดำเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ.2560 เพื่อทบทวนการจัดทำแบบเสนอโครงการในปีงบประมาณพ.ศ.2561(ตามเอกสารแนบ 2)

3.จัดทำแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณในลักษณะบุรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตามเอกสารแนบ3) พร้อมรายละเอียดจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายงบดำเนินการซึ่งเป็นรายละเอียดตัวคูณ (ตามเอกสารแนบ4) ทั้งนี้หน่วยงานใดที่มีความประสงค์จะขอตั้งงบประมาณในส่วนของงบลงทุน ขอให้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดประกอบรายการงบลงทุน(ตามเอกสารแนบ5) มาพร้อม

โดยขอให้หน่วยงานส่งโครงการพร้อมรายละเอียดตามข้อ 3 กลับมายังส่วนแผนงานภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2561 ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงบประมาณต่อไป และในเบื้องต้นส่วนแผนงาน จะจัดประชุมชี้แจงและติดตามการจัดทำข้อเสนอโครงการอีกครั้งในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมโมคลาน ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีความประสงค์จะเข้าร่วม โปรดส่งแบบตอบรับประชุม (ตามเอกสารแนบ 6) กลับมายังส่วนแผนงานทางโทรสาร ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ จักขอบคุณยิ่ง

ผู้ประกาศ : ส่วนแผนงาน สำนักงาน

เอกสารแนบ

ศธ57040502/ว376

รายละเอียดตามไฟล์แนบ ตามลิงค์

Facebook Comments Box