ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20ปี (พ.ศ.2561-2580)ระยะกลาง4ปี(พ.ศ.2561-2564)และระยะสั้น 1 ปี (พ.ศ.2561)มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2559

ด้วยมหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20ปี (พ.ศ.2561-2580)ระยะกลาง4ปี(พ.ศ.2561-2564)และระยะสั้น 1 ปี (พ.ศ.2561)มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการระดมความคิด กำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจหลักเพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงปรับระบบโครงสร้าง บททวนภารกิจ ระบบบริหารจัดการและทรัพยากรบุคคล ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์เพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามทิศทางที่กำหนด ในการนี้ จึงใครขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2559 พร้อมทั้งรับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาว เพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก” และร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 08.30-16.00น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ รายละเอียดคำสั่งแต่งตั้งและระเบียบวาระการประชุมจะเวียนแจ้งเพื่อทราบในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

กรุณาตอบรับ(โปรดแจ้งส่วนแผนงานทราบภายในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559)

สามารถ ตอบได้ได้ที่

แจ้งตอบรับการเข้าร่วม

 

Facebook Comments Box