ขอเชิญประชุมและฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เชิญคณะจากสำนักงบประมาณ มาร่วมประชุมและบรรยายพิเศษในหัวข้อการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 แก่คณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณของหน่วยงาน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำแผนงบประมาณฯ ของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ในการนี้ จึงใครขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น จักขอบคุณยิ่ง (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ทั้งนี้ ส่วนแผนงาน ได้เปิดรับฟัง โดยระบบสื่อสารทางไกล ในห้องประชุมต่างๆดังนีั้

1.ห้องประชุม 1 ชั้น 19 อาคารเอสเอ็ม

2.ห้องบรรยาย 801 ชั้น 8 อาคารศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฏร์ธานี

3.ห้องระเบียงบรรณ 1 ชั้น 1 อาคารบรรณสารฯ

ผู้ประกาศ : ส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

เอกสารแนบ

หนังสื่อเลขที่ศธ 57040503/ว372

กำหนดการ

Facebook Comments Box