ประกาศ ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2559

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทำการวิจัยสถาบัน เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน จึงออกประกาศ ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2559 การวิจัยที่เกี่ยวกับระบบการจัดการศึกษา 3 ภาคการศึกษา, การออกกลางคันของนักศึกษา และการสละสิทธิ์เข้าเรียนภายหลังจ่ายค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์แล้ว เป็นหัวข้อที่จะได้รับการพิจารณาสนับสนุนเป็นพิเศษ ในปีงบประมาณนี้

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการสำหรับปีงบประมาณนี้ ได้ที่ คุณดวงพร เดชรัตนวิไชย ส่วนแผนงาน ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 กันยายน 2559

คำสั่งคณะกรรมการวิจัยสถาบัน

ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน

แบบเสนอโครงการวิจัยสถาบัน

Facebook Comments Box