ทบทวนและปรับแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560

 

ตามที่หน่วยงานได้แจ้งแผนความต้องการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มายังส่วนแผนงานแล้วนั้น ต่อมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามปฏิทินการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้แจ้งให้หน่วยงานทราบตามคู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

1.งานประจำ ใช้มาตรการควบคุมรายจ่ายประจำ โดยพิจารณาเสนอตั้งงบประมาณในจำนวนขั้นต่ำที่หน่วยงานสามารถดำเนินงานได้ เพื่อให้มีงบประมาณเหลือสำหรับการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

2.งบลงทุนขอใช้เงินรายได้ ตั้งงบประมาณให้เฉพาะรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องจัดซื้อเพื่อไม่ให้กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน/กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาเท่านั้น และต้องเป็นรายการงบลงทุนที่มีความพร้อม และสามารถยื่นขอจัดซื้อจัดจ้างตลอดจนจัดหาผู้รับจ้างได้ภายในไตรมาสแรก ส่วนรายการงบลงทุนที่มีความจำเป็นแต่ขาดความพร้อม และคาดว่าไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ภายในไตรมาสแรก ให้เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อขอใช้งบเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างปี

ขณะนี้แผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงบประมาณประจำปี พ.ศ.2560 และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรียบร้อยแล้ว และอยุ่ในระหว่างนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 นี้

ในการนี้ ส่วนแผนงานใครขอแจ้งให้หน่วยงานราบผลการพิจารณางบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 รายละเอียดตามไฟล์ที่ลิงค์เอกสาร

ทั้งนี้เนืองจากมหาวิทยาลัยมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ จึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้ครบตามจำนวนที่หน่วยงานขอตั้งมา ดังนั้น จึงใครขอให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้

1.ปรับกิจกรรมและตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรณ โดยเฉพาะในส่วนของสำนักวิชา ขอให้ทบทวนกิจกรรมตามภารกิจพื้นฐาน และโครงการสนับสนุนเชิงนโยบายในงานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ การพัฒนาศักยภาพการวิจัย และการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน ทั้งนี้ ขอให้ทบทวนและใส่ตัวชี้วัดโครงการสนับสนุนเชิงนโยบายตามข้อพิจารณา/ข้อสังเกตุตามที่แจ้งในบันทึกข้อความที่ ศธ 57 04 05 02/ว380 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559

2.รายงานตัวชี้วัดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้ครบถ้วน

ทั้งนี้หน่วยงานต้องส่งข้อมูลกลับมายังส่วนแผนงาน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 

หน่วยงานสามารถดาวโหลดได้ตามเอกสารดังนี้

เอกสารแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

Facebook Comments Box