ขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ระยะกลาง 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และระยะสั้น 1 ปี (พ.ศ.2561) โดยมีอำนาจหน้าที่ในการระดมความคิด กำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจหลัก เพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงปรับระบบโครงสร้าง ทบทวนภารกิจ ระบบบริหารจัดการและทรัพยากรบุคคล ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์เพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามทิศทางที่กำหนด

ในการนี้ จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งรับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาว เพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก” และร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 

ทั้งนี้ ส่วนแผนงานขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการระดมความคิดร่วมกันในช่วงบ่ายของการประชุม 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณฐิตารีย์ คลังทรัพย์ ส่วนแผนงาน โทร. 3767

1. คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ http://dpr.wu.ac.th/images/doc/00012704.PDF

2เอกสารระดมความคิด

3. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์

4. แนวทางการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย โดย ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

5. ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

6.รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ครึ่งปีแรก งบประมาณพ.ศ.2559

7.(ร่าง) กรอบการดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว 20 ปี ระยะกลาง 4 ปี และระยะสั้น 1 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

8.(ร่าง) ปฏิทินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี ระยะกลาง 4 ปี และระยะสั้น 1 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 

 

Facebook Comments Box