Home / ข่าวสารจากส่วนแผนงาน / ประเทศไทย4 0 สัมภาษณ์ ดร สุวิทย์ เมษินทรีย์

ประเทศไทย4 0 สัมภาษณ์ ดร สุวิทย์ เมษินทรีย์

Facebook Comments

About wp24

Check Also

ป้องกัน: แบบสำรวจภาวะการทำงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน