การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เรียน รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/คณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าส่วน/หน่วย/ผู้จัดการโครงการ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ขอความร่วมมือในการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยให้ส่งโครงการกลับมายังส่วนแผนงานภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เพื่อใช้ประกอบการจัดทำคำขอตั้งบประมาณ ประจำปีพ.ศ.2561 ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงบประมาณต่อไปนั้น

เนื่องจากได้รับแจ้งให้จัดส่งโครงการไปยังสำนักงบประมาณ ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เพื่อรวบรวมและเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ในการนี้ จึงขอให้หน่วยงานส่งโครงการมายังส่วนแผนงานภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ ตามลิงค์

 

ผู้ประกาศ : งานวางแผนและประเมินผล ส่วนแผนงาน 

Facebook Comments Box