ตรวจสอบและทบทวนโครงการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ขอความร่วมมือในการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยที่ท่านได้ส่งโครงการกลับมายังส่วนแผนงานแล้วนั้น

เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องและปรับรายละเอียดให้สมบูรณ์ก่อนส่งข้อมูลให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หน่วยงานเจ้าภาพ และสำนักงบประมาณต่อไป ในการนี้ จึงขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องและปรับรายละเอียดตามแต่ละแผนบูรณาการให้สมบูรณ์ และยืนยันข้อมูลกลับมายังส่วนแผนงานภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 หากท่านยังมีความประสงค์ที่จะเสนอโครงการเพิ่ม สามารถส่งข้อมูลภายในวันดังกล่าว หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อ คุณศศิรัศมิ์ ประสาทแก้ว โทร.3765 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ จักขอบคุณยิ่ง

เอกสารดาวโหลดข้อมูล

1482250861_download-computerโครงการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561

Facebook Comments Box