Home / ข่าวสารจากส่วนแผนงาน / เอกสารเพื่อใช้ประกอบการทบทวนระบบการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน

เอกสารเพื่อใช้ประกอบการทบทวนระบบการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน

1482250861_download-computer เอกสาร “แนวทาง: การจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

1482250861_download-computer แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)

1482250861_download-computer แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)

1482250861_download-computer เอกสารนำเสนอ(Power Point) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนระบบการควบคุมภายใน 27 ตุลาคม 2559

Facebook Comments