ข้อมูลในการประชุมชี้แจงนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561

ตามที่ได้จัดการประชุมชี้แจงนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร

สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ดังนี้

1482250861_download-computer  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาวลัยลักษณ์ 20ปี
1482250861_download-computerความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์กับแผนงานประจำปี 2560
1482250861_download-computerสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
1482250861_download-computerแบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
1482250861_download-computerแบบเสนอโครงการส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1482250861_download-computerแบบเสนอโครงการสนับสนุนการดำเนินงานเชิงนโยบาย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
1482250861_download-computerคู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

Facebook Comments Box