ทบทวนโครงการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เอกสารสำหรับดาว์นโหลด
 หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณารายจ่ายประจำปี
 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
           กีฬาสร้างคุณธรรม
           ทักษะชีวิต
           พัฒนาคุณภาพการศึกษา
           ภาวะสมองเสื่อม
           ภาวะหลอดเลือด
           โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
           โรคหืด
           แล็กเตส
           เศรษฐกิจสร้างสรรค์
           ส่งเสริมคุณธรรม
           หนอนพยาธิ
           เสริมสร้างต้นทุนชีวิต
 ท่องเที่ยวและบริการ
           ใช้แบรนด์และอัตลักษณ์
 ยกระดับการศึกษา
          ผังสรุปความเชื่อมโยงแผนบูร กศ 61
           มวล._แนวทางที่ 1_E-testing
           มวล._แนวทางที่ 1_พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
           มวล._แนวทางที่ 3_WIL
           มวล._แนวทางที่ 3_เครื่องพิมพ์ 3 มิติ
           มวล._แนวทางที่ 5_ชุมชนสาธิต
           มวล._แนวทางที่ 5_ฟื้นฟูม้าน้ำไทย
           มวล._แนวทางที่ 5_อุทยานโบราณคดี
           มวล._แนวทางที่ 6_ชุมชนทุ่งบ้านไผ่
           มวล._แนวทางที่ 6_ลุ่มน้ำปากพนัง
           มวล._แนวทางที่ 6_สวนพรรณไม้
           มวล._แนวทางที่ 6_ห้องสมุดสีเขียว
 โลจิสติกส์
           แผนผังเชื่อมโยงบูรณาการโลจิสติก
           พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์
 เศรษฐกิจฐานราก
           ชุมชนบ้านวัดโบสถ์
           ร้านค้าคุณธรรม
 เศรษฐกิจดิจิทัล
           ดิจิทัลภาคประชาชน
           บุคลากรภาครัฐ
           ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
           ศูนย์บริการประชาชน
           เป้าหมายตัวชี้วัด
 สังคมผู้สูงอายุ
           ผู้สูงอายุ
           แผนความเชื่อมโยงบูรสูงอายุ ปี 61

 

Facebook Comments Box