คำอธิบายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ในแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และกลยุทธ์ระยะกลาง 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

ชื่อเอกสาร
 ปรับร่างคำอธิบายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ในแผน
 

 

Facebook Comments Box