แนวทางการจัดทำ/ทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะกลาง 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ระดับสำนักวิชา

ชื่อเอกสาร  
 ปรับแนวทางการทบทวนแผนกลยุทธ์หน่วยงาน  

 

Facebook Comments Box