แบบจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรค์งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 1. หนังสือนำ
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้
 3. เอกสารแนบ_1.1_เศรษฐกิจดิจิทัล
 4. เอกสารแนบ_1.2_ท่องเที่ยวและบริการ
 5. เอกสารแนบ_1.3_ศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
 6. เอกสารแนบ_1.4_ศักยภาพคนตามช่วงวัย
 7. เอกสารแนบ_1.5_ยกระดับคุณภาพการศึกษา
 8. เอกสารแนบ_1.6_เศรษฐกิจฐานราก
 9. เอกสารแนบ_1.7_สร้างความเสมอภาคฯ
 10. เอกสารแนบ_1.8_จัดการขยะฯ
 11. เอกสารแนบ_2
 12. เอกสารแนบ_3
 13. เอกสารแนบ_4
 14. เอกสารแนบ_5
 15. ปฎิทินงบบูรณาการ
 16. ตัวอย่างแผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561_1
 17. ตัวอย่างแผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561_2
 18. ตัวอย่างแผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561_3
Facebook Comments Box