เป้าหมายการดำเนินงาน 5ส

  • บุคลากรส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์มีความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการทำงานเป็นทีมเพื่อให้การดำเนินงาน 5 ส บรรลุเป้าหมาย

  • เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ให้มีความสะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

  • สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ถูกสุขลักษณะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

  • ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์มีคะแนนประเมินเฉลี่ยของ 5 ส. ในปีงบประมาณ 2564 มากกว่าหรือเท่ากับ 4.96

 

Facebook Comments Box