Home / ไม่มีหมวดหมู่ / เป้าหมายการดำเนินงาน 5 ส.

เป้าหมายการดำเนินงาน 5 ส.

1.พนักงานส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์มีความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการทำงานเป็นทีม รู้จักมีความสามัคคีกันและกัน
2.ช่วยให้การทำงานมีความสะดวก คล่องตัว 
3.ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรของเรา
4.สิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี ช่วยการเพิ่มขวัญและกำลังใจพนักงาน
5.ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์มีคะแนนประเมินเฉลี่ยของ 5 ส.
     – ปีแรกเฉลี่ย 60%
     – ปีที่สองเฉลี่ย 70%
     – ปีที่สามเป็นต้นไปเฉลี่ย 80 %

 

Facebook Comments