เป้าหมายการดำเนินงาน 5 ส.

1.บุคลากรส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์มีความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการทำงานเป็นทีมเพื่อให้การดำเนินงาน 5 ส บรรลุเป้าหมาย
2.เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ให้มีความสะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
3.สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ถูกสุขลักษณะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
4.ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์มีคะแนนประเมินเฉลี่ยของ 5 ส. ในปีงบประมาณ 2563 มากกว่าหรือเท่ากับ 4.96
 
 
 
 

 

Facebook Comments