การจัดทำ power point เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ตามหนังสือที่ ศธ 57 04 05 02/313 ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 ที่ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ได้ขอเชิญทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันที่ 4-5 กันยายน 2560 ณ โรงแรมประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โดยขอให้แต่ละหน่วยงานจัดทำสรุปผลการดำเนินงานมายังส่วนแผนงานฯ เพื่อรวบรวมภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 พร้อมทั้งให้จัดทำ power point เพื่อนำเสนอในวันประชุมนั้น 

เพื่อให้การนำเสนอผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำประชุมในครั้งนี้ จึงขอแจ้งแนวทางในการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานและ power point ดังนี้

1. ขอให้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานโดยจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน

2. ผลการดำเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาตร์ จะประกอบด้วยแผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรมหลักที่ดำเนินการ และผลสำเร็จตามตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต

3.ให้ระบุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิตให้ชัดเจน ทั้งตัวตามภารกิจพื้นฐานและตัวชี้วัดตามภารกิจยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ตามที่ส่วนแผนงานฯ ได้แจ้งรายละเอียดไว้แล้วที่เว็บไซต์ส่วนแผนงานฯ (หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์)

4.ให้จัดทำ power point เพื่อนำเสนอให้กระชับชัดเจน โดยกำหนดเวลาในการนำเสนอกลุ่มสำนักวิชาหน่วยงานละไม่เกิน 20 นาที กลุ่มศูนย์/สถาบันหน่วยงานละ ไม่เกิน 15 นาที และกลุ่มส่วนหน่วยงานละ ไม่เกิน 10 นาที ทั้งนี้ ได้แนบตัวอย่างแนวทางการจัดทำ power point มาเพื่อประกอบการจัดทำด้วย (ตาว์นโหลดไฟล์ power point ที่นี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

Facebook Comments Box