ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การควบคุมภายใน” รุ่นที่ 3 (กลุ่มศูนย์/สถาบัน)

ส่วนแผนงานและยุทธศาตร์ ร่วมกับ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร  ขอเรียนเชิญผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานที่รับผิดชอบกระบวนงานต่างๆของหน่วยงาน  รวมถึงผู้ควบคุมภายในระดับหน่วยงาน  เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “การควบคุมภายใน” รุ่นที่ 3 (กลุ่มศูนย์/สถาบัน) โดยวิทยากรจากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในวันจันทร์ที่ 28 และวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ทั้งนี้ จากการอบรมในรุ่นที่ 1 และ 2 พบว่าการอบรมในหลักสูตรนี้ เป็นการอบรมที่ช่วยให้ปฏิบัติได้จริง หน่วยงานสามารถจัดทำรายงาน ปย.1 และปย.2 ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน และจะเป็นประโยชน์มาก หากหน่วยงานนำรายงาน ปย.1 และปย.2 ปี 2560 กับคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานมาด้วย

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมในรุ่นที่ 1 และ 2 ที่เคยแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมรับฟังซ้ำ เพื่อเติมเต็มในส่วนที่ขาดเนื่องจากติดภารกิจในบางช่วงเวลา สามารถเข้าร่วมได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวมาข้างต้น โดยแจ้งชื่อได้ที่คุณเสกมนต์หม่อมวิญญา โทร. 3764 หรือ โทร 3787

Facebook Comments Box