ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทำการวิจัยสถาบัน เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยต่อไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันประจำปีงบประมาณ 25๖1 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการหรือประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย  โดยหัวข้อที่เกี่ยวกับ ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย การพัฒนานักศึกษาในบริบทของมหาวิทยาลัย และการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่สากล จะได้รับการพิจารณาสนับสนุนเป็นพิเศษ

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางดวงพรเดชรัตนวิไชย งานวิจัยสถาบัน ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ โทร. 3787

เอกสารประกอบ

 ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันประจำปีงบประมาณ 25๖1 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

 แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2561

Facebook Comments Box