ตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยส่วนแผนงานได้จัดทำข้อมูลจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา ประจำปีการศึกษา 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการนี้จึงขอให้สำนักวิชาดำเนินการ ดังนี้

1.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของแต่ละสาขาวิชา

2.กรณีที่รายวิชามีการสอนร่วมกันของอาจารย์ต่างสาขาวิชา หรือต่างสำนักวิชา ขอให้สาขาวิชาที่รับผิดชอบหลักในรายวิชานั้นๆ ระบุสัดส่วนการสอนร่วมกันของอาจารย์ต่างสาขาวิชา หรือต่างสำนักวิชา ทั้งนี้ เพื่อกระจายจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาให้เป็นไปตามภาระงานสอนจริงของอาจารย์ แต่ละสาขาวิชาหรือต่างสำนักวิชา

ทั้งนี้ขอให้ยืนยันข้อมูลกลับมายังส่วนแผนงานภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าว จักถือว่าท่านเห็นชอบกับข้อมูลดังกล่าว 

 ป.ตรี60 

 บัณฑิตศึกษา60

 ป.บัณฑิต60

Facebook Comments Box