ประชุมรับฟังข้อซักถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบE-budget

ส่วนแผนงานและยุทศาสตร์ ได้จัดประชุมรับฟังข้อซักถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบE-budget  เพื่อรวบรวมและพัฒนาระบบต่อไป

Facebook Comments Box