ขอเชิญเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ครั้งที่ 2

หนังสือเลขที่ ศธ57040502/ว317/2561   ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ครั้งที่ 2

เรียนอธิการบดี /รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าส่วน/หัวหน้าหน่วย/ผู้กำกับดูแล/ผู้จัดการโครงการ/คณบดี

ด้วยส่วนแผนงานฯ จะจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในรอบ 10 เดือนของทุกหน่วยงาน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560-31 กรกฏาคม 2561) รวบรวมถึงรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีฯ เพื่อใช้ในการรายงานผลต่ออธิการบดี คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ในการนี้ จึงใครขอเชิญประชุมในระหว่างวันที่ 20 -22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโมคลาน ชั้น2 อาคารบริหาร โดยขอให้สำนักวิชา ศูนย์ สถาบัน โครงการ ส่วน หน่วย และสำนักงานสภามหาวิทยา ดำเนินการ

1.ปรับปรุงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีฯ ของหน่วยงานจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแบบฟอร์มเดิมที่เคยจัดทำไปแล้วในคราวประชุมครั้งที่ 1 

2.จัดทำสรุปผลการดำเนินงานในรูปแบบ Powerpoint

ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวมายังส่วนแผนงานฯ เพื่อรวบรวมภายในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถาที่ข้างต้น

ทั้งนี้สามารถ download ข้อมูลประกอบได้ตามลิงค์ดังนี้

ข้อมูลประกอบการรายงานงานผลการดำเนินงาน 

และข้อมูล Powerpoint ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 โดยส่งข้อมูลผ่านเว็บได้ตามลิงค์

ส่งไฟล์นำเสนอผลการดำเนินงาน

 

Facebook Comments Box