ร่างยุทธศาสตร์ 20ปี ฉบับเสนอ สนช.

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี ฉบับเสนอ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ(ฉบับเสนอสนช.ณ มิ.ย.61)
Facebook Comments Box