รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน รอบครึ่งปีงบประมาณ 2561

สำนักวิชา

 สำนักวิชาการจัดการ

 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

 สำนักวิชาศิลปศาสตร์

 สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 สำนักวิชาแพทยศาสตร์

 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

 วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัคราชกุมารี

 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 วิทยาลัยนานาชาติ

ศูนย์

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

 ศูนย์กิจการนานาชาติ

 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

 ศูนย์บริการการศึกษา

 ศูนย์บริการวิชาการ

 ศูนย์บริหารทรัพย์สิน

 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

 อุทยานพฤษศาสตร์

 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

สถาบัน

  สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  สถาบันวิจัยและนวัตกรรม

 สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

สำนักงาอธิการบดี

 ส่วนการเงินและบัญชี

 ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

 ส่วนกิจการนักศึกษา

 ส่วนสื่อสารองค์กร

 ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

 ส่วนพัสดุ

 ส่วนอำนวยการและสารบรรณ

 ส่วนอาคารสถานที่

 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 ส่วนนิติการ

 โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว

 ส่วนบริการกลาง

 ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม

โครงการ

 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป

 

Facebook Comments Box