ทบทวนและปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 จำแนกตามหน่วยงาน

 โครงการ

 โครงการผลิดแพทย์เพิ่ม

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

 วิสาหกิจ

 ศูนย์-สถาบัน

 สังคมศาสตร์

 สำนักงานอธิการบดี

Facebook Comments Box