ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ พบหน่วยงาน โครงการ Dpl สัญจร พบ วิทยาลัยสัตวแพทย์ฯ

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ นำโดยท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้เริ่มโครงการDPLสัญจร พบหน่วยงาน เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานที่ยังมีความติดขัดและ หาแนวทางแก้ไขต่อไป โดยในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ได้เข้าพบวิทยาลัยสัตวแพทย์ฯ ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments Box