เกณฑ์ใหม่พิจารณาทุน อวน. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 1. ความมั่นคง
 2. การต่างประเทศ
 3. การเกษตร
 4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
 5. การท่องเที่ยว
 6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
 7. โครงสร้างพื้นฐาน-ระบบโลจิสติกส์-และดิจิทัล
 8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
 9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
 10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
 11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 12. การพัฒนาการเรียนรู้
 13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
 14. ศักยภาพกีฬา
 15. พลังทางสังคม
 16. เศรษฐกิจฐานราก
 17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
 18. การเติบโตอย่างยั่งยืน
 19. การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
 21. การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ
 22. กฏหมายและกระบวนยุติธรรม
 23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 24. สรุปเป้าหมาย-ตัวชีวิต-และค่าเป้าหมาย
 25. SummaryFinal