แจ้งผลการพิจารณางบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และขอความอนุเคราะห์ทบทวนกิจกรรมดำเนินงาน

แจ้งผลการพิจารณางบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และขอความอนุเคราะห์ทบทวนกิจกรรมดำเนินงาน พร้อมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
รายละเอียดตามไฟล์แนบดังนี้  >> คลิ๊ก Download
Facebook Comments Box