ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

          ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี โดยได้จัดพิธี ลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา และมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานตามคำรับรองดังกล่าวรวมทั้งผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยให้ส่วนแผนงาน ฯ เป็นผู้จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานได้นำเสนอผลการดำเนินงานต่ออธิการบดีและคณะผู้บริหาร และเป็นเวทีให้ทุกหน่วยงานได้นำเสนอความก้าวหน้าและผลสำเร็จในการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งปีงบประมาณ 2564 ได้จัดประชุมครั้งที่ 1 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 5 เดือนไปแล้วในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ 2 ซึ่งจะเป็นการติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 10 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกรกฎาคม 2564) เพื่อให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานได้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานก่อนที่จะสิ้นปีงบประมาณ 2564 รวมทั้งได้รับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากอธิการบดีและผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำไปปรับปรุงแผนการดำเนินงานปีต่อๆ ไป ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และขอขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
Facebook Comments Box