ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2566-2570

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ปรับปรุงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และในปีที่ผ่านมาได้จัดประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์ พ.ศ.2566-2570 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนนี้ จึงขอเผยแพร่ข้อมูล เพื่อให้หน่วยงานต่างๆยึดเป็นนโยบายและการทำกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้อง ต่อประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีรายละเอียดตามลิงค์ที่อยู่ดังนี้

Facebook Comments Box