ผู้บริหารระดับสูง มวล.!!! ระดมความคิด กำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในการย่างก้าวต่อไป

ผู้บริหารระดับสูง มวล.!!! ระดมความคิด กำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในการย่างก้าวต่อไป

วันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารนำโดยท่านอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ได้ร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการในหัวข้อเรื่อง “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในย่างก้าวต่อไป” ณ ท่าศาลา คาบาน่า มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนจุดอ่อน จุดแข็ง ความเสี่ยง และกำหนดทิศทางการดำเนินของมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยกำหนดให้ผู้บริหารแต่ละท่านนำเสนอข้อมูลเพื่อพิจารณาร่วมกันใน 4 ประเด็น คือ 1) จุดอ่อนและความเสี่ยงของหน่วยงานในกำกับ 2) จุดอ่อนและความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในอนาคต 3) กลยุทธ์การสร้างจุดแข็งให้หน่วยงานในอนาคต 4) ทิศทางที่ควรจะเป็นของมหาวิทยาลัยในอนาคต เพื่อนำมาสู่การจัดทำกลยุทธ์ในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

Facebook Comments Box