แบ่งพื้นที่รับผิดชอบกิจกรรม 5ส ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

รับผิดชอบห้องเตรียมอาหารและพื้นที่ล้างจาน

นางดวงพร  เดชรัตนวิไชย

นางสุภาวดี สารพงษ์

นางสาวญาณิกา  ชัยมุสิก

รับผิดชอบเครื่องถ่ายเอกสารและบริเวณโดยรอบ

นางสาววราภรณ์  แหลมเพ็ชร์

นางฐิตารีย์  คลังทรัพย์

รับผิดชอบเครื่องปริ้นเตอร์และบอร์ดหน่วยงาน

นางสาวนฤมล สุทธิ

นางวันเพ็ญ  พันเจริญ

รับผิดชอบโต๊ะรับแขกและอุปกรณ์ไฟฟ้า

นายชาญชัย ตันติวัฒโนดม

นางศศิรัศมิ์ ประสาทแก้ว

ธัญมน ธราพร

รับผิดชอบห้องหัวหน้า

ว่าที่ร.ต.เสกมนต์ หม่อมวิญญา

Facebook Comments Box