แบ่งพื้นที่รับผิดชอบกิจกรรม 5ส ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

รับผิดชอบห้องเตรียมอาหาร

นางสุภาวดี สารพงษ์

นางสาวญาณิกา  ชัยมุสิก

นางวันเพ็ญ พันธ์เจริญ

รับผิดชอบเครื่องพริ้นเตอร์

นางศศิรัศมิ์  ประสาทแก้ว

นางสาวนฤมล สุทธิ

รับผิดชอบห้องควบคุมไฟฟ้า(พื้นที่ส่วนกลางชั้น 3)

นายชาญชัย ตันติวัฒโนดม

นายปรุงภัณฑ์ พันธรักษ์

อุปกรณ์ไฟฟ้า

นางฐิตารีย์  คลังทรัพย์

อุปกรณ์ไฟฟ้า

นางดวงพร  เดชรัตนวิไชย

นางสาววราภรณ์  แหลมเพ็ชร์

ห้องหัวหน้า

ว่าที่ร.ต.เสกมนต์ หม่อมวิญญา

Facebook Comments