ข่าวงานวิเคราะห์งบประมาณ

ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการบันทึกผลการดำเนินงานในระบบ WU E-budget

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น …

ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการบันทึกผลการดำเนินงานในระบบ WU E-budget Read More »

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด้วยส่วนแผนงาน ได้จัดการประชุมชี้แจงนโยบายการจัดทำแผนปฏ …

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Read More »

แจ้งรหัสแผนกิจกรรมย่อยระดับหลักสูตรภายใต้แผนกิจกรรมหลักในระบบ MIS ปีงบประมาณ 2560 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

แยกรหัสแผนงานประจำปี2560 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

ขอเชิญประชุมและฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เชิญคณะจากสำนักงบประม …

ขอเชิญประชุมและฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Read More »