ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

มหาวิทยาลัยโดยส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ได้ดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบเวลาของแผนระดับชาติ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลือนแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้วในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  รายละเอียดดาว์นโหลดดังนี้ https://dpl.wu.ac.th/wp-content/uploads/2020/06/planing3y.pdf

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ส่วนส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) เพื่อวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในงานด้านต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้ใช้บริการ ไปพัฒนาการทำงานและการให้บริการของส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ในการนี้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบประเมินความพึงพอใจดังกล่าวทางออนไลน์จากลิงค์ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 และขอขอบคุณในร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NTvEcDIKG06SpGqvaHCi6MD7oIQNRUxBgXxxbR4m7vhUNk5PQjJTNzAzTENJRFBXUUZVWkpBQUVMQS4u 

ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน และทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2

ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทำการวิจัยสถาบัน เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย และมีนโยบายพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนกลุ่มเล็กและมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง นั้น  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 และประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 เพื่อเป็นกรอบในการจัดสรรทุนสำหรับโครงการวิจัยทั้งสองประเภทตามนโยบายข้างต้น โดยหัวข้อดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาสนับสนุนเป็นพิเศษ ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน  ระบบสวัสดิการมหาวิทยาลัย วิธีวิเคราะห์อัตรากำลัง ระบบข้อมูลข่าวสารเชื่อมโยงระหว่างศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัย ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน (เฉพาะบุคลากรสายวิชาการ) การประเมินผลระบบ smart university การประเมินผลระบบ UKPSF ในการนี้ จึงขอเชิญชวนเสนอข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2563  หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางดวงพร  เดชรัตนวิไชย งานวิจัยสถาบัน …

ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน และทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 Read More »

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่และลำดับการการนำเสนอประชุมการติดตามผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

ตามที่ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ได้มีหนังสือเชิญผู้บริหารทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 2-4 มีนาคม 2563 นั้น ส่วนแผนงานขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมและเปลี่ยนแปลงลำดับการนำเสนอผลการดำเนินงานใหม่ โดยในวันที่ 2 มีนาคม 2563 จะจัดประชุม ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร และกำหนดให้หน่วยงานกลุ่มสำนักงานอธิการบดีนำเสนอผลการดำเนินงานในวันแรก ส่วนวันที่ 3-4 มีนาคม 2563 จะจัดประชุม ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม เช่นเดิม โดยเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานในกลุ่มสำนักวิชาและกลุ่มศูนย์-สถาบัน ตามลำดับ กำหนดการและการนำเสนอ(ปรับใหม่)  

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ เล่มที่ 1 เล่มที่ 2 แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ไฟล์ xls แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์_โครงการ แผนปฏิบัติการเชิงยทธศาสตร์_บัณฑิตวิทยาลัย แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์_วิทย์เทค แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์_วิทย์สุขภาพ แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์_วิทยาลัย แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์_ศูนย์-สถาบัน แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์_สังคมศาสตร์ แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์_สำนักงานอธิการบดี แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์_วิสาหกิจ

ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน และทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทำการวิจัยสถาบัน เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย และมีนโยบายพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนกลุ่มเล็กและมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง นั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 และประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562  ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการจัดสรรทุนสำหรับโครงการวิจัยทั้งสองประเภทตามนโยบายข้างต้น โดยหัวข้อดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาสนับสนุนเป็นพิเศษ ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน  ระบบสวัสดิการมหาวิทยาลัย วิธีวิเคราะห์อัตรากำลัง ระบบข้อมูลข่าวสารเชื่อมโยงระหว่างศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัย ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน (เฉพาะบุคลากรสายวิชาการ) การประเมินผลระบบ smart university  การประเมินผลระบบ UKPSF ในการนี้ จึงขอเชิญชวนเสนอข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562  หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางดวงพร  เดชรัตนวิไชย งานวิจัยสถาบัน ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ โทร. 3787 …

ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน และทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 Read More »

ทนทวนและปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

ทบทวนและปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดข้อมูล ได้ตามลิงค์ดังนี้ https://drive.google.com/open?id=1Q8kNzuDAQtCjuPhXq0meO9iC0ayLcH72

ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียนประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทำการวิจัยสถาบัน เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และมีนโยบายพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนกลุ่มเล็กและมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงใช้การวิจัยในชั้นเรียนเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอนแนวใหม่ให้มีคุณภาพและสามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนได้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ขึ้น ในการนี้ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ซึ่งเป็นพนักงานสายวิชาการเสนอข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 กรกฎาคม 2562  ทั้งนี้ได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องมาพร้อมนี้  หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางดวงพร  เดชรัตนวิไชย งานวิจัยสถาบัน ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ โทร. 3787  เอกสารประกอบ ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564

แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์20ปี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562-2564 (ฉบับปรับปรุง)

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 เล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 เล่ม 1  เล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 เล่ม 2  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 (กลุ่มสำนักวิชาและวิทยาลัย)  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 (กลุ่มศูนย์-สถาบัน)  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 (กลุ่มสำนักงานอธิการบดี)  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 (กลุ่มโครงการ)  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 (กลุ่มวิสาหกิจ)