ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563- …

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) Read More »

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ส่วนส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใ …

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ส่วนส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 Read More »

ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน และทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรข …

ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน และทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 Read More »

ทนทวนและปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

ทบทวนและปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 หน่วยง …

ทนทวนและปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 Read More »

ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียนประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรข …

ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียนประจำปีงบประมาณ 2562 Read More »

แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564

แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์20ปี ประจำปีงบ …

แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 Read More »

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 เล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 เล่ม 1 & …

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ Read More »

คู่มือจัดทำงบประมาณปี 2563 และแบบฟอร์มจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563

 คู่มือการจัดทำงบประมาณประจำปี 2563  แบบฟอร์ม …

คู่มือจัดทำงบประมาณปี 2563 และแบบฟอร์มจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 Read More »