สารสนเทศประกอบการทำแผน

เกณฑ์ใหม่พิจารณาทุน อวน. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ความมั่นคง การต่างประเทศ การเกษตร อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต การท่องเที่ยว พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โครงสร้างพื้นฐาน-ระบบโลจิสติกส์-และดิจิทัล ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การพัฒนาการเรียนรู้ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ศักยภาพกีฬา พลังทางสังคม เศรษฐกิจฐานราก ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม การเติบโตอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ กฏหมายและกระบวนยุติธรรม การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สรุปเป้าหมาย-ตัวชีวิต-และค่าเป้าหมาย SummaryFinal แผนปฏิรูปและแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แผนการศึกษา แผนปฏิรูปการศึกษา แผนปฏิรูปด้านกฏหมาย แผนปฏิรูปด้านการเมือง แผนปฏิรูปด้านพลัง ด้านการป้องกันและปราบปรามและพฤติมิชอบ แผนปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ แผนปฏิรูปด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านสังคม แผนปฏิรูปด้านสิงแวดล้อม แผนปฏิรูปเศรษฐกิจไทย(ฉบับย่อ) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคม (ฉบับเต็ม) แผนพัฒนาบุคลากรวิจัย ยุทธศาสตร์และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ประเทศ ด้าน Medical Hub190462 ร่างแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 2562-กรอบวิจัย 17 สาขา การศึกษาเรียนรู้ เด็ก เยาวชน …

เกณฑ์ใหม่พิจารณาทุน อวน. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Read More »