ไม่มีหมวดหมู่

แผนยุทธศาสตร์20ปี(ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 15 กรกฏาคม 2560)

 แผนยุทธศาสตร์20ปี ฉบับเต็ม(ได้รับความเห …

Read More »

ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการบันทึกผลการดำเนินงานในระบบ WU E-budget

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังควา …

Read More »