เอกสารสำหรับประกอบการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2562

4. แผนการขับเคลื่อนของหน่วยงาน :ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ซึ่งมีระยะเวลาของแผนมากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องครอบลุมปี พ.ศ.2562

10.แผนดำเนินงานประจำปี : ข้อมูลแผนดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

11. รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน :ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการกำกับติดตามการ ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

   1. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบครึ่งปีงบประมาณ
   2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 รอบครึ่งปีงบประมาณ

12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี : ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561

    1. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2561
    2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 รอบสิ้นปีงบประมาณ
    3. รายงานประจำปี มวล. 2561

18.แผนการใช้งบประมาณประจำปี : ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พร้อม รายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.2562

19.รายงานการกำกับติดตาม การใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน : ข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ หน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี : ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูล ของปี พ.ศ. 2561

36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี : การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

37.การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต : ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชนส์ ่วนรวมของหน่วยงานทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

40.รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องการทุจริต สิ้นปีงบประมาณ2562

41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตปี2561