แผนการจัดประชุมและชี้แจงเรื่องต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 • รายละเอียดการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 2 อาคาร ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง เวลา 9.00-12.00 น. สำนักวิชาและศูนย์ เวลา 13.30-16.30 น. หน่วย-ส่วนและโครงการ
 • วัตถุประสงค์ ให้หน่วยงานสามารถเรียนรู้และสามารถทำการบันทึกผลการดำเนินงานในระบบ E-Report (เดิมชื่อ E-Budget)ได้
 • กลุ่มเป้าหมาย ทุกหน่วยงาน เจ้าหน้าที่งบประมาณ หน่วยงานละ 1 คน
 • หมายเหตุ : เมื่ออบรมแล้วเสร็จหน่วยงานสามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานได้ทุกเดือน หรือตามที่หน่วยงานสะดวก โดยภาคบังคับคือต้องคีย์ผล รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
 • ผู้รับผิดชอบ : ฐิตารีย์  คลังทรัพย์ โทร 73767 และ คุณวราภรณ์  แหลมเพ็ชร์ โทร.73788
 • รายละเอียดการอบรม ใช้ระบบ MS TEAM และ ระบบ SAP
 • วัตถุประสงค์เพื่อ:ให้หน่วยงานสามารถอัพโหลดข้อมูลแผนงบประมาณและแผนตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านเทมเพลต เข้าสู่ระบบ SAP ได้
 • กลุ่มเป้าหมาย ทุกหน่วยงาน เจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณ หน่วยงานละ 1 คน
 • ผู้รับผิดชอบ : ญาณิกา  ชัยมุสิก โทร.73765 และ ฐิตารีย์  คลังทรัพย์ โทร 73767
 • หมายเหตุ : หน่วยงานต้องเตรียมก่อนการอบรมดังนี้
 1. .เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ระบบ  MS TEAM ได้และสามารถเข้าระบบ SAP เพื่ออัพโหลดไฟล์ข้อมูลได้ โดยแจ้งความประโดยส่งรายละเอียดของผู้เข้าประชุม มาตามลิงค์ดังนี้ แบบแจ้งข้อมูล
 2. เตรียมไฟล์เทมเพลตสำหรับอัพโหลดข้อมูลงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ได้จัดทำลงในเทมเพลตแล้ว

ด้วยส่วนแผนงานฯ จะจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ครั้งที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามคำรับรองการปฎิบัติงานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ในรอบ 5 เดือนของทุกหน่วยงาน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564) รวมถึงรับทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนด และเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อรายงานผลต่ออธิการบดี คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ในการนี้ จึงใคร่ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2564 ณ ห้อง Meeting Room ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษา ฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบ โดยขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบ Powerpoint ในหัวข้อต่อไปนี้
 1. ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีส่วนที่ 1 กลยุทธ์การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (World Class University)
 2. ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี ส่วนที่ 2 กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงตามนโยบายเร่งด่วนของอธิการบดี หรือยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO)
 3. ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี ส่วนที่ 3 ภารกิจหลักของหน่วยงานที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน
 4. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ประจำปี (เฉพาะตัวชี้วัดที่นอกเหนือจากข้อ 2)
 5. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน (รายงานในภาพรวมโดยสำนักวิชาให้รายงานผลการใช้จ่ายในส่วนของกองทุนสำนักวิชาร่วมด้วย)
ทั้งนี้ สามารถเรียกดูรูปแบบ Powerpoint ได้ที่เว็บไซต์ของส่วนแผนงาน ฯ และขอให้หน่วยงานจัดส่งไฟล์นำเสนอผลการดำเนินงานมายังส่วนแผนงานฯ ที่ lwarapor@gmail.com เพื่อรวบรวมภายในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 นี้
ไฟล์Powerpoint
สอบถามรายละเอียดได้ที่ เสกมนต์ หม่อมวิญญา ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 73768
Facebook Comments Box