ระบบงบประมาณ WU-MIS (SAP)

เรียนทุกหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนระบบ งบประมาณ มาใช้ ระบบ SAP หากท่านใดประสบปัญหาเรื่องการใช้งาน สามารถติดต่อกับแอดมิน ของศูนย์ดิจิทัลได้ตั้งต่อไปนี้
Admin IT/Tel.
นายพงศ์ธน ฤดีอัครเสรี พี่พงศ์ 73453
นายคุณชิต สุขพัฒนศรีกุล หมอ 73449
นายเอกสิทธิ ผจงจิตยางกูร เอก 73454
นางสาวจิราลักษณ์ จันทร์สุวรรณ์ แต๊ง 73458
นางสาวชฎารัตน์ แสงนิล กิ๊ก 73464
นายศักรินทร์ กลีบแก้ว โอม 73016,73072

นางสาว ปาจรีย์ จันทวงศ์ อาร์ม 73468

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

1.หนังสืออบรมผู้ใช้งานแต่ละหน่วยงาน ตาม TOR 6.5.2 (ไม่แยกไฟล์ตาม T-code)>>> ดาว์นโหลดไฟล์

2.คู่มือแต่ละโมดูล เลือกได้ตาม T-code ที่ต้องการ >>>ดาว์นโหลดไฟล์

3.คำอธิบายเซกเมนต์ FA ในระบบ SAP >>> ดาว์นโหลดไฟล์

4.คู่มือแนวปฏิบัติในการกรอกข้อมูลรหัสงบประมาณเพื่อการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (รหัสหมวดรายจ่าย BO)ในระบบงบประมาณ WU-MIS>>> ดาว์นโหลดไฟล์

5.คู่มือแนวปฏิบัติในการนำโครงการ(วิจัย/บริการวิชาการ/ทุนและเงินสนับสนุนจากภายนอก)เข้าระบบระหว่างปีและการเบิกจ่ายงบประมาณ >>> ดาว์นโหลดไฟล์

6.ขั้นตอนการเรียกรายงาน ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจำแนกตามแผนยุทธศาสตร์ / หมวดรายจ่าย / รายการ >>. ดาวน์โหลดไฟล์

Facebook Comments Box