แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

มหาวิทยาลัยโดยส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ได้ดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบเวลาของแผนระดับชาติ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลือนแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้วในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

รายละเอียดดาว์นโหลดดังนี้

https://dpl.wu.ac.th/wp-content/uploads/2020/06/planing3y.pdf

 

Facebook Comments Box