Breaking News

หน้าหลัก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข้อมูล
  • แบบฟอร์ม

 ตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา ประจำปีการศึกษา 2560

 แบบฟอร์มปรับแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561

 

 แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ2561  

 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณปี 2562 

 สรุปการตอบรับโครงการอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการงบประมาณ e-budget ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 

 ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2561 

 คำอธิบายรหัสกองทุน ในระบบงบประมาณ MIS  

 Segment งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี2560 

 ทบทวนและปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำแนกตามหน่วยงาน 

 สรุปแผนงานแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงานและตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์

 แบบจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรค์งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

 รหัสหน่วยงาน ธ.ค.60 

 วาระการประชุมคกกขับเคลือนยุทธศาสตร์20ปี ครั้งที่1/2561

 คู่มือตัวชีวัดยุทธศาสตร์

 แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี(2561-2564)

 แผนยุทธศาสตร์20ปี(ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 15 กรกฏาคม 2560)

 แบบสำรวจภาวะการทำงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

 แนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยโดยอธิการบดี

 ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ในแผน 20 ปี กับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี 2560

 Template แผนกลยุทธ์ 4ปี สำนักวิชา

 แนวทางการจัดทำ/ทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะกลาง 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)ระดับสำนักวิชา ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และกลยุทธ์ระยะกลาง 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  ค่า FTES ประจำปี 2559

 แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เล่ม 1 

 แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เล่ม 2 

 รายงานประจำปี2557 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(ภาษาไทย)

รายงานประจำปี2013 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(ภาษาอังกฤษ)