บุคลากรส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

DIVSION OF PLANNING AND STRATEGY

โครงสร้างการบริหารงาน

หัวหน้าส่วนและหัวหน้างาน

นายพิพัฒน์พันธุ์ สุวรรณอักษร
หัวหน้าส่วน
เบอร์ติดต่อภายใน 73769

งานแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางสุภาวดี สารพงษ์
นางสุภาวดี สารพงษ์
หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ
เบอร์ติดต่อภายใน 73761
นางสาวนฤมล สุทธิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
เบอร์ติดต่อภายใน 73763
นางสาวญาณิกา ชัยมุสิก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อภายใน 77019
นางฐิตารีย์ คลังทรัพย์
นางฐิตารีย์ คลังทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
เบอร์ติดต่อภายใน 73767

งานวิจัยสถาบัน งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
และงานบริหารทั่วไปและธุรการ

นางศศิรัศมิ์ ประสาทแก้ว
นางศศิรัศมิ์ ประสาทแก้ว
หัวหน้างานวิจัยสถาบัน
(กำกับดูแลงานบริหารความเสี่ยง
และงานบริหารทั่วไปและธุรการ)
เบอร์ติดต่อภายใน 73762
นายชาญชัย ตันติวัฒโนดม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานวิจัยสถาบัน
เบอร์ติดต่อภายใน 77018
นางสาวอาภาพร นาภูมิ
นางสาวอาภาพร นาภูมิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานวิจัยสถาบัน
เบอร์ติดต่อภายใน 73787
นางสาวธัญมน  ธราพร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
เบอร์ติดต่อภายใน 77019
นางวันเพ็ญ พันเจริญ
นางกันลภัชญ์ พันเจริญ
พนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อภายใน 73764

งานติดตามและประเมินผลงานบริหาร

.

เสกมนต์ หม่อมวิญญา
ว่าที่ร.ต.เสกมนต์ หม่อมวิญญา
พนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อภายใน 73768
นางสาววราภรณ์ แหลมเพ็ชร์
รักษาการหัวหน้างาน
เบอร์ติดต่อภายใน 73788

.

นางสาวจิราวรรณ ขวัญศรี
จิราวรรณ ขวัญศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อภายใน –
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา

นายชัยรัตน์ แซ่สุ
นายชัยรัตน์ แซ่สุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อภายใน 77044
นายอวยพร เรืองศรี
นายอวยพร เรืองศรี
รักษาการหัวหน้างาน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
เบอร์ติดต่อภายใน 77045

.

ปริมประภา เขมะกะ
นางสาวปริมประภา เขมะกะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
เบอร์ติดต่อภายใน 73759
Facebook Comments Box