บุคลากรส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

DIVSION OF PLANNING AND STRATEGY

โครงสร้างการบริหารงาน

หัวหน้าส่วนและหัวหน้างาน

.

.

นางสุภาวดี สารพงษ์
หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ
ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
รักษาการแทนหัวหน้าส่วน

.

.

นางศศิรัศมิ์ ประสาทแก้ว
หัวหน้างานวิจัยสถาบัน
(กำกับดูแลงานบริหารความเสี่ยง
และงานบริหารทั่วไปและธุรการ)

งานแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางสาวนฤมล สุทธิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ
นางสาววราภรณ์ แหลมเพ็ชร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ
นางฐิตารีย์ คลังทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ
นางสาวญาณิกา ชัยมุสิก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ
ว่าที่ร.ต.เสกมนต์ หม่อมวิญญา
พนักงานธุรการ

งานวิจัยสถาบัน งานบริหารความเสี่ยง
และงานบริหารทั่วไปและธุรการ

นายชาญชัย ตันติวัฒโนดม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยสถาบัน
นางดวงพร เดชรัตนวิไชย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายใน
นางสาวธัญมน  ธราพร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริหารความเสี่ยง
นางวันเพ็ญ พันเจริญ
พนักงานธุรการ
Facebook Comments Box